Postup na poukázanie 2 % z dane pre ŽIVNOSTNÍKA (SZČO), ktorý si podáva daňové priznanie sám

Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v daňovom priznaní uvedie údaje o prijímateľovi 2 % a výške poukázanej sumy.

31. 3. 2023 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2 %. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.