Riadni členovia

Riadne členstvo je určené pre podnikateľské subjekty (akciové spoločnosti, s. r. o., SZČO a pod.), s platným certifikátom opravovne EUROGARANT® (Článok 4.2), ktoré vykonávajú svoju činnosť v rozsahu oprávnenia pre oblasť autoopravárenstva na území SR a súhlasia, aby ich Zväz autoservisov SR zastupoval na spoločných rokovaniach s poisťovňami. Riadny člen disponuje pri hlasovaní 2 hlasmi. Zúčastňuje sa na aktivitách, ktoré Zväz autoservisov SR vyvíja v rámci predmetu svojej činnosti, podieľa sa na výhodách a výsledkoch tejto činnosti, podáva podnety, návrhy, pripomienky, podieľa sa na riadení a kontrole, zúčastňuje sa na činnosti odborných komisií, volí zástupcov Zväzu.

Cena ročného členstva je na vyžiadanie.

Remeselný riadny člen

Remeselné spoločnosti, ktoré pôsobia vo VÝROBE MOTOROVÝCH VOZIDIEL, NÁVESOV, PRÍVESOV a ich opravách, sú hlavne stavbári nových karosárskych konštrukcií – špecializované spoločnosti vyrábajúce nadstavby na karosérie a prestavby úžitkových vozidiel na najrôznejšie špeciálne účely.  Sortiment výroby siaha od transportérov zvierat a koní cez špeciálne nápojové vozidlá, prestavby vozidiel pre kuriérske spoločnosti a podobne. Vyrábajú buď sériovo alebo malosériovo. Okrem iného, k ich činnostiam patrí aj vnútorné vybavenie dodávkových a nákladných automobilov podľa špecifických požiadaviek odvetvia alebo spoločnosti, ako aj opravy a lakovanie vozidiel vlastnej výroby a vozidiel tretích strán, ktoré sú výrobcom nadstavieb a prestavieb s vysokým stupňom individualizácie (rôzne sklapače, plošiny pre ľahké a stredne veľké úžitkové vozidla), ako aj predaj a opravy karavanov. Tieto remeselné spoločnosti môžu požiadať o certifikát kvality a bezpečnosti EUROGARANT®, ktorý potvrdzuje vysoko odborné remeselné spracovanie od Medzinárodnej asociácie AIRC.

Cena ročného členstva je na vyžiadanie.

Pridružení členovia

Pridružené členstvo je určené pre podnikateľské subjekty (akciové spoločnosti, s. r. o., SZČO a pod.), bez platného certifikátu opravovne (Článok 4.2), ktoré vykonávajú svoju činnosť v rozsahu oprávnenia pre oblasť autoopravárenstva na území SR a tiež pre súkromné osoby (OBČANOV) s orientáciou na profesijné vzdelávanie v odboroch. Ako pridružených členov Zväzu autoservisov SR radi privítame osoby pracujúce v autoservisnej praxi, a to: osoby vyučené v odbore autoelektronik, autolakovač, autočalúnnik a pod., manažérske osoby pracujúce ako riadiaci pracovníci v službách (riaditeľ autoservisu, vedúci autoservisu, prijímací technik, majster dielne, vedúci skladu a pod.). Pridružený člen má obdobné práva ako riadny člen a pri hlasovaní disponuje 1 hlasom. Môže voliť orgány Zväzu, podieľať sa na riadení a kontrole, môže sa zúčastňovať na činnosti odborných komisií a podávať návrhy na činnosť Zväzu.

Cena ročného členstva –  130.

Čestné stavovské členstvo

Stavovské profesijné – členstvo (Článok 4.1) Inštitúcie a iné osoby zastupujúce motoristov

Celoživotné vzdelávanie v sektore.

Osoby a organizácie, ktorým bolo udelené čestné členstvo z rozhodnutia štatutárneho orgánu združenia.

Cena ročného členstva – bezplatné.

... záujemca o členstvo ako CUDZINEC?

Členom ZA-SR môže byť zo zahraničia aj profesia auto-klampiara, ktorý úspešne ukončil vzdelanie v odbore a trvale žije v cudzine. Odborne spôsobilá osoba, ktorá nevykonáva svoje povolanie na území SR, sa môže stať pridruženým členom Zväzu autoservisov SR, ale len s obmedzením (t.j. obmedzené sú jej všetky ďalšie právne nároky a povinnosti vyplývajúce z členstva, vrátane povinnosti účasti na zjazde a hlasovaní). V prípade zahraničnej odbornej kvalifikácie je potrebné jej uznanie

Cudzinec preukáže odbornú spôsobilosť nasledovným spôsobom:

výučný list, alebo maturitné vysvedčenie o vzdelaní úradne preloží do slovenského jazyka a zašle na adresu (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava). Následne zažiada o profesijné uznanie dokladov, čo znamená, že žiada o uznanie odbornej kvalifikácie zo zahraničia na regulované povolania remeselného charakteru, ktoré vyžadujú špecifickú odbornú prípravu na ich výkon. Získane rozhodnutie od Ministerstva školstva SR potom zašlete do Zväz autoservisov SR spolu s prihláškou za pridruženého člena Zväzu autoservisov SR. Žiadosť na podanie profesijného uznania je tu: https://www.minedu.sk/kontakty-a-strankove-hodiny/ Poplatok za vydanie rozhodnutia ministerstvom je 50€.

Čo je to? – Profesijné uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií

Uznaním dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie sa rozumie proces oficiálneho rozhodnutia o rovnocennosti zahraničného dokladu o vzdelaní (diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu z formálneho vzdelávania) alebo odbornej kvalifikácie nadobudnutej v členskom štáte EÚ alebo treťom štáte za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike.

Ako preukáže CUDZINEC svoju odbornú spôsobilosť pokiaľ študoval na Slovensku?

V takomto prípade stačí priložiť úradne overenú fotokópiu svojho výučného listu, maturitného vysvedčenia, pripadne diplomu.

Sponzorský člen

Spoločnosti s garážovou a servisnou technikou, so spotrebným tovarom na opravy a tiež  dodávateľské organizácie, ktoré úzko spolupracujú pri tvorbe zázemia pre údržbu, opravy a stavbu nových konštrukcií nadstavieb karosérií, ale nie sú samostatnou remeselnou opravárenskou firmou, môžu získať sponzorské členstvo v ZA-SR. Môžete upozorniť na seba a služby vašej spoločnosti na stránkach Zväzu autoservisov SR napríklad: https://za-sr.sk/#gallery .Pre viac podrobných informácií sa prihláste kontaktným formulárom nižšie. Sponzorský člen má možnosti voľby rôzneho umiestnenia a samotného počtu zobrazení.

Cena ročného členského príspevku je individuálna.